Försäkring

Försäkring är ett avtal som representeras av en försäkring enligt vilken en person eller enhet får ekonomiskt skydd eller ersättning mot förluster från ett försäkringsbolag. Företaget samlar in kundernas risker för att göra betalningar mer överkomliga för den försäkrade. Försäkring används för att skydda mot risken för stora och små ekonomiska skador som kan uppstå till följd av skada på den försäkrade eller dennes egendom eller från skadeståndsansvar för tredje man. Till försäkringssektorn hör företag som tillhandahåller riskhantering i form av avtalsförsäkringar. Försäkringsbolaget garanterar ersättning till försäkringstagaren för en osäker framtida händelse, medan den försäkrade betalar ett lägre premiebelopp för skydd mot okända framtida händelser. Alla försäkringsbolag erbjuder inte samma försäkringsprodukter eller riktar sig till samma kundbas. Försäkringsbranschen består av olika aktörer verksamma inom olika områden. Till exempel fokuserar livförsäkringsbolag på att ersätta humankapital. Sjukförsäkringen täcker sjukvårdskostnader medan olycksfallsförsäkringen syftar till att ersätta värdet på bostäder och andra förlorade eller skadade värdesaker.

Trafikförsäkring är obligatorisk i Sverige, vilket gör den till ett måste för alla bilägare. Livförsäkringsbolag utfärdar försäkringar som betalar ett engångsbelopp till förmånstagare i händelse av att den försäkrade dör. I livförsäkringen ingår ofta premier för att ersätta försäkringstagaren för inkomst vid sjukdom eller invaliditet. Sak- och olycksfallsförsäkringen försäkrar olycksfall där försäkringstagaren inte drabbas av fysisk skada, utan skada på lös egendom. Andra typer av försäkringar är företagsspecifika och täcker specifika affärsrisker. Det finns ett antal olika typer av försäkringar, och praktiskt taget alla individer eller företag kan hitta ett försäkringsbolag som är villigt att försäkra dem – för ett pris. De vanligaste typerna av personförsäkringar är fordonsförsäkringar, sjukförsäkringar, hemförsäkringar och livförsäkringar. De flesta tecknar under sitt liv någon gång minst en av dessa försäkringar. 

Försäkringssektorn anses vara en långsamt växande men säker bransch att investera i. Försäkringsbranschens lukrativa karaktär har lockat många investerare. Detta har lett till framväxten av tusentals företag. Det är därför viktigt att konsumenter av försäkringstjänster läser försäkringsrecensioner online för att filtrera bort mediokra bolag.