1 företag

Energi

...

    Energi

    Användningen av energi är en nyckel till utvecklingen av det mänskliga samhället eftersom det hjälper till att kontrollera och anpassa sig till miljön. Användningen av energi är oundviklig i alla fungerande samhällen. I den industrialiserade världen har utvecklingen av energiresurser blivit avgörande för jordbruk, transporter, avfallsinsamling, informationsteknik och kommunikation, som blivit förutsättningar för ett utvecklat samhälle. Den ökande användningen av energi sedan den industriella revolutionen har också fört med sig ett antal allvarliga problem, av vilka några, som den globala uppvärmningen, utgör potentiellt allvarliga risker för världen.

    Energibranschen omfattar företag och privatpersoner som utvecklar och distribuerar bränsleresurser till konsumenter. Sektorn är indelad i två underkategorier: "energiutrustning och tjänster" och "olja, gas och konsumentbränslen". Energisektorn har utvecklats under åren till att bli en integrerad del av våra liv. Vi använder energi varje dag i våra liv i en sådan utsträckning att vi har blivit beroende av den, precis som vi är beroende av luft och mat för att leva. Ingen industri i världen kan fungera utan någon form av energi. Till exempel behöver hotell elektricitet för att laga mat och kyla maten, tillverkare är beroende av el för att driva sina produktionslinjer och vi behöver energi för att driva våra fordon – listan är oändlig. Energi behövs i nästan alla aspekter av mänskligt liv.

    Under många år var människor beroende av två primära energikällor: fossila bränslen och vattenkraft. Men under de senaste decennierna av 1900-talet har andra typer av förnybar energi vunnit popularitet när forskare och ingenjörer fortsätter att söka efter miljövänliga och hållbara energikällor. Trenden inom energibranschen går mot grön energi, som har mindre påverkan på miljön.

    Vissa energibolag tittar på energiresurser som används för att generera el från fossila bränslen, vind, vatten, sol, kärnkraft eller geotermisk energi. Efter att energin genererats finns det olika slutanvändningar, men de vanligaste är: Transport, belysning, luftkonditionering och industriella processer. Energibranschen blir mer och mer lukrativ och många företag växer fram, vilket leder till uppfinningar och innovationer inom detta område.